In- en exclusiecriteria In Bildt dagbesteding

Doelgroep

In Bildt biedt dagbesteding aan meerdere doelgroepen. Bij ons werken mensen met een lichamelijke- , lichtverstandelijke- en/of psychosociale beperking. Hierdoor versterken cliënten elkaar, en het (leren) samenwerken brengt positieve ervaringen met zich mee. Dit vergroot het gevoel van eigenwaarde en bevordert deelname aan de maatschappij. Iedereen krijgt taken en verantwoordelijkheden toebedeeld die passend zijn bij hun eigen niveau en mate van zelfstandigheid. Waar nodig werken we met pictogrammen of foto’s. We maken de cliënt bewust van de maatschappij om hen heen: duurzaamheid, gezondheid en creativiteit zijn een rode draad in onze manier van werken. Dit doen we bijvoorbeeld door het hergebruik van materialen, beweging en gezonde voeding. Samen met de cliënt kijken we naar competenties en interesses, en onderzoeken we samen drijfveren om (weer) actief te worden en de rol die wij daarin kunnen spelen. Door de kleinschaligheid en de korte lijnen die wij hebben met betrokkenen van de cliënten werken wij – in nauwe samenwerking met het (sociale) netwerk en andere zorgaanbieders – samen aan activering van de cliënt. Bij In Bildt is ruimte voor gemiddeld zes cliënten per dag(deel) waardoor we cliënten de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben en optimale begeleiding kunnen bieden. Hierin gaan we uit van een mix tussen lichtere en zwaardere problematiek.

Algemene exclusiecriteria Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en dus niet kunnen plaatsen zijn cliënten waar sprake is van

 complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 het aanreiken of toedienen van medicatie;
 totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 wegloopgedrag;
 vertonen van actueel suïcidaal gedrag;
 claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is; 
 actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
 doofblind zijn;
 florerende psychoses;
 agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ).
 ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Medewerkers van In Bildt Dagbesteding hebben geen rol in het medicatieproces van cliënten.
Medewerkers van In Bildt Dagbesteding reiken geen medicatie aan en/of dienen geen medicatie toe.

De situatie van cliënten kan veranderen op het moment dat ze bij In Bildt Dagbesteding in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten zouden moeten worden van onze zorg, gaan wij samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger op zoek naar een plek waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.