Klachtenregeling

Klachtenprocedure In Bildt Dagbesteding

Ieder persoon (cliënt of derde persoon) die met In Bildt Dagbesteding te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot In Bildt Dagbesteding.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan gebaseerd zijn op goede gronden, misverstanden of misschien ook op onjuiste gronden en veronderstellingen. Wat het ook is, het is voor ons belangrijk dat jouw ontevredenheid wordt weggenomen, dat misverstanden worden opgelost en dat we actie kunnen ondernemen wanneer jouw ontevredenheid is gebaseerd op juiste gronden. Daarmee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening alleen maar verbeteren.

Als jij een klacht hebt over de In Bildt Dagbesteding, blijf dan niet zitten met jouw ontevredenheid, maar stel dit aan de orde. De wijze waarop dit kan, is uitgewerkt in deze klachtenprocedure, zodat jij weet hoe je een klacht bespreekbaar kan maken en weet wat daar vervolgens mee gebeurt.

Voor de personen waarover wordt geklaagd, is het ook van belang te weten hoe we op zorgvuldige wijze met klachten omgaan en wat er van hen wordt verwacht. Deze klachtenprocedure geeft dus ook duidelijkheid voor de personen die betrokken zijn bij de feiten in relatie tot de klachten.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Klachtenregeling voor volwassenen.

Heb je een klacht?
Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) treft In Bildt Dagbesteding een klachtenregeling voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten.

Klachtenprocedure stap voor stap

1. Maak de klacht -voor zover dit mogelijk en gewenst is- eerst bespreekbaar met de persoon of personen tot wie de klacht zich richt/op wie de klacht betrekking heeft.

2. Maak een afspraak met Jaap-Jan Deli of Marije van der Kuur om de klacht te bespreken. Je kunt je hierbij eventueel laten ondersteunen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg of iemand anders die jij vertrouwt.

3. Indien het ongenoegen niet is weggenomen, dan wel indien zich de situatie voordoet dat jij zich niet rechtstreeks tot de zorgaanbieder wilt wenden, kan je een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg door het klachtenformulier in te vullen: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen.
Hierna begint de bemiddelingsfase.

4. Wanneer jij niet tevreden bent met de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag je de klacht laten voorleggen aan de geschillencommissie.

Indien jij telefonisch contact of ondersteuning wenst van het Klachtenportaal Zorg kunt u contact opnemen via de mail (info@klachtenportaalzorg.nl) of telefonisch op telefoonnummer 0228-322205 (van 09.00 tot 12.00 uur).

Wil je meer informatie?
Klachtenportaal Zorg ondersteunt je, geheel onafhankelijk, bij een klachtenprocedure in het komen tot een oplossing door te adviseren, mee te denken, te bemiddelen of een oordeel te geven. Kijk voor meer informatie:

Klachtenprocedure Wkkgz
Klachtenfunctionaris Wkkgz
Geschillencommissie KPZ
Klachtenreglement Wkkgz

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ (Landelijk Meldpunt Zorg), ga naar www.igj.nl. of voor meer informatie naar: https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening.

Cliënten die wonen bij Zorgcentrum het Bildt
Cliënten die wonen bij Zorgcentrum het Bildt en werken bij In Bildt dagbesteding kunnen gebruik maken van de klachtenprocedure van Zorgcentrum het Bildt.

• Maak de klacht -voor zover dit mogelijk en gewenst is -eerst bespreekbaar met de persoon of personen tot wie de klacht zich richt/op wie de klacht betrekking heeft of diens leidinggevende(n).

• Maak een afspraak met de Jaap-Jan Deli of Marije van der Kuur om de klacht te bespreken. Neem eventueel iemand die je vertrouwt mee naar dit gesprek.

• Indien het ongenoegen niet is weggenomen, kan je de klachtenprocedure van Zorgcentrum het Bildt gaan volgen.

Hier vind je: De brochure over de klachtenbehandeling van Zorgcentrum het Bildt Kijk voor meer informatie op de website van Zorgcentrum het Bildt